Privacy Policy

Opgesteld d.d. [01/09/2021]

De Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. 

1. Persoonsgegevens

De VvM verwerkt uw persoonsgegevens indien u zich heeft ingeschreven als lid en indien u deelneemt aan een van de door de VvM georganiseerde bijeenkomsten. 

De VvM verwerkt de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Initialen
 • Titel
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode en plaats
 • Telefoon
 • Email adres
 • Datum aanvang lidmaatschap / Datum van registratie voor een bijeenkomst/Tijdstip en duur van aanwezigheid tijdens een bijeenkomst
 • Specialisme

2. Doel

De VvM verwerkt persoonsgegevens van leden van de VvM ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie en het verrichten van de verenigingsactiviteiten, waaronder mede begrepen:

 • Het voeren van de boekhouding en toezenden van de jaarlijkse contributienota
 • Het uitnodigen voor (leden) bijeenkomsten
 • Het informeren van leden over voor hen relevante zaken 

De VvM verwerkt persoonsgegevens van deelnemers van de door de VvM georganiseerde bijeenkomsten ten behoeve van:

 • Het registeren en faciliteren van deelname 
 • Het toezenden van de factuur voor deelname
 • Het toezenden van informatie over het programma
 • Het opnemen en openbaar maken van deelname op de deelnamelijst
 • Het toezenden van een deelnamecertificaat 

3. Grondslagen

De VvM verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de VvM, meer specifiek de belangen om (i) de bijeenkomsten van de VvM onder de aandacht te kunnen brengen, (ii) leden en andere geïnteresseerden te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten van de VvM en (iii) zo goed en volledig mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de overige statutaire doelstellingen van de VvM.

4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

De VvM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het aangegeven doel, zal de VvM de persoonsgegevens wissen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

De VvM deelt de persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bovengenoemde doelen, dan wel hiervoor een andere rechtsgrond bestaat. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VvM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens op te vragen. Op grond van het toepasselijke recht kunnen deze rechten aan beperkingen onderhevig zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vvm@stek.com

De VvM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Beveiligen van persoonsgegevens

De VvM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via [emailadres].   

8. Contact

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stek Advocaten B.V.
Postbus 10180
1001 ED Amsterdam
Tel. 020 – 5305225
E-mail: vvm@stek.com